Widok szczegółów - System CRM i oprogramowanie WMS Firmao

Widok szczegółów

Widok szczegółów jest dostępny w większości modułów dostępnych w systemie Firmao:

W celu przejścia do widoku szczegółów danego elementu w menu głównym klikamy interesujący nas moduł. Następnie otworzy nam się widok z listą poszczególnych elementów. W celu otwarcia widoku szczegółów obiektu klikamy jego nazwę po lewej stronie listy.


Przykład: Jeśli chcemy otworzyć widok szczegółów zadania, w tym celu z menu górnego wybieramy “Zadania”. Następnie klikamy nazwę zadania (po lewej stronie okna), które nas interesuje. Otworzy się widok szczegółów.W widoku szczegółów wybranego obiektu, możemy:

 • przeglądać i edytować wszystkie dane tego obiektu;
 • ustawiać widoczność obiektów;

Wskazówka: Więcej informacji o tym, jak ustawiać widoczność poszczególnych pól przeczytamy w instrukcji „Dostosowywanie widoku kolumn”.


Gdzie znajdują się zakładki w widoku szczegółów?

W widoku szczegłów znajdziemy zakładki, których dostępność zależy od tego, w jakim obiekcie się znajdujemy. Mamy do wyboru dwa położenia zakładek:

 • po prawej stronie szczegółów obiektu;


 • poniżej szczegółów danego obiektu.

Położenie zakładek będzie zależne od tego, jaki układ widoku wybraliśmy.


Wskazówka: W systemie Firmao mamy możliwość zmiany układu widoku. W tym celu klikamy ikonę w prawym górnym rogu, a następnie wybieramy z listy „Zmień układ widoku”. Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Group-2608883.png


W zakładkach możemy dodawać, edytować oraz usuwać obiekty powiązane z danym obiektem.

Standardowymi zakładkami dla większości modułów są:

 • Opis — do każdego obiektu Firmao, do którego mamy dostęp, możemy utworzyć lub zmienić jego opis tekstowy. Opis mogą stanowić wszystkie dodatkowe informacje powiązane z obiektem. W celu dodania komentarza klikamy przycisk „+ Dodaj komentarz”, który znajdziemy pod opisem po lewej stronie. W ten sposób możemy tworzyć dyskusję między użytkownikami lub weryfikować przebieg prac nad danym zadaniem poprzez śledzenie komentarzy o postępach jego wykonania. 


 • Pliki — pozwalają nam dodawać, przeglądać i usuwać przy danym obiekcie dokumenty, umowy i inne pliki z nim związane. Możemy załączyć zarówno pliki, jak i odnośniki (linki) do stron. W tym celu klikamy przycisk „+Dodaj plik”, który znajdziemy w lewym górnym rogu widoku. Zakładka umożliwia nam także tworzenie własnych folderów plików w systemie Firmao w celu odpowiedniej organizacji plików. Zrobimy to, klikając strzałkę skierowana w dół , który znajdziemy po prawej stronie przycisku “Dodaj plik”. Z menu rozwijanego wybieramy opcję „+ Dodaj folder”.

Ważne! Maksymalna wielkość jednego dołączonego pliku wynosi 50 MB. Limit pojemności na Dysku jest zależny od wykupionej przez nas licencji: dla licencji Standard są to 2 GB, dla licencji Professional — 10 GB, dla licencji Enterprise — 25 GB, dla licencji Supreme — 50 GB. Istnieje możliwość nieograniczonego limitu miejsca na dysku. Funkcja działa, jeśli na naszym koncie wszyscy użytkownicy będą mieli jedynie licencję Enterprise lub tylko Supreme


 • Przypomnienia – zapewniają terminowość wszystkich ważnych wydarzeń w firmie m.in. spotkań, czy też realizacji transakcji. Możemy też przejrzeć wszystkie utworzone przypomnienia powiązane z wybranym obiektem, dodawać nowe, edytować oraz usuwać przypomnienia istniejące w systemie.


Ważne! W panelu dodawania nowego przypomnienia określamy termin przypomnienia, jego treść, przypisanych użytkowników oraz opcjonalnie ustawiamy powtarzanie przypomnienia. W momencie, gdy nadszedł czas przypomnienia dla danego obiektu, wówczas moduł przypomnień wyśle danemu użytkownikowi e-mail z podaną treścią przypomnienia.
Musimy jednak pamiętać, że aby moduł przypomnień wysłał e-mail z podaną treścią przypomnienia, najpierw musimy włączyć tę opcję panelem wyboru w “Ustawieniach użytkownika”. 


 • Historia zmian – możemy tutaj przejrzeć pełną historię operacji – kto, kiedy i jak zmodyfikował dane w programie. Wszelkie zmiany są aktualizowane na bieżąco. Możliwość wglądu do historii zmian możliwa jest jedynie dla obiektów, do których dostęp posiada aktualnie zalogowany użytkownik.


Edycja pól w widoku szczegółów

W celu edycji wartości pola umieszczamy na nim kursor myszki. W celu edycji zawartości danego pola klikamy ikonę ołówka .


lub strzałki w dół .


Jeśli pojawi nam się ikona szarej kłódki, edycja wartości pola jest zablokowana.


Ważne! Niektóre pola w Firmao mogą być automatycznie wyliczane na podstawie zawartości innych pól. Obok takich pól znajdziemy ikonę koła zębatego. W momencie, gdy ikona jest zielona, edycja jest niemożliwa (pole wyliczane jest wtedy automatycznie), natomiast gdy jest szara, pole staje się edytowalne. 


Wyjątkiem jest okno Bilans, ponieważ to pole jest zawsze wyliczane automatycznie.


Edycja dat w widoku szczegółowym

Edycja dat jest dostępna w wielu widokach szczegółów obiektów w modułach:


Klikając pole przy godzinie, możemy ustawić odpowiednią godzinę faktycznego rozpoczęcia bądź zakończenia zadania. Natomiast strzałki przy nazwie miesiąca pozwalają nam na szybką zmianę widoku miesiąca, np. z września możemy przejść do sierpnia lub października. 


Wskazówka: Możemy też w tym celu skorzystać ze skrótu klawiszowego CTRL + strzałka w prawo/lewo.


Pomoc kontekstowa

Przy niektórych polach danych możemy zauważyć ikonkę pomocniczą . Ikona ta wyświetla podstawowe informacje objaśniające funkcjonalność danych pól.


Pasek narzędzi

Każdy widok szczegółów posiada w prawym górnym rogu pasek narzędzi zawierający ikony umożliwiające m.in. szybkie tworzenie i usuwanie obiektów


Ważne! Jeżeli z paska narzędzi w widoku szczegółów danego modułu, np. w “Zadaniach” ikonę dolara — „Dodaj fakturę”, to każdy taki element (tutaj: faktura) zostanie automatycznie przypisany do tego konkretnego elementu, którego widok szczegółów otworzyliśmy (w tym przypadku do zadania).


W zależności od tego, w którym module otworzymy widok szczegółów, będziemy mieć różne pola do zarządzania danym obiektem:

Moduł Faktury:

 • niebieski przycisk „Wyślij e-mailem” — kliknięcie umożliwia nam przesłanie fakturę e-mailem do innej osoby;
 • ikona pobierania (PDF) — pozwala nam na pobranie danej faktury na urządzenie w formacie PDF;
 • ikona dolara z ołówkiem (Dodaj fakturę korygującą) — umożliwia dodanie kolejnego pliku, który będzie korektą faktury, której widok szczegółów otworzyliśmy;
 • ikona kartki zgiętej w prawym rogu (Dodaj dokument magazynowy do danej faktury) — pozwala na dodanie dokumentu magazynowego do danej faktury;
 • ikona niebieskiego kwadratu (Dodaj notatkę) — możemy dodać notatkę o dowolnej treści;
 • ikona metki z dolarem (Dodaj ofertę na podstawie danej faktury) — umożliwia dodanie oferty na podstawie konkretnej faktury;
 • ikona metki skierowana w prawą stronę (Dodaj umowę na podstawie danej faktury) — umożliwia dodanie umowy na podstawie konkretnej faktur;
 • ikona portfela (Dodaj nowy dokument kasowy na podstawie tej faktury) — pozwala na dodanie dokumentu kasowego na podstawie konkretnej faktury;
 • ikona zielonego kwadratu ze strzałką (EDI++) — umożliwia nam import/eksport z lub do pliku formatu EDI++, czyli do Elektronicznej Wymiany Danych. Dzięki temu możemy łatwiej przesyłać pliki w postaci komunikatu elektronicznego między systemami komputerowymi partnerów biznesowych;
 • ikona drukarki (Drukuj oryginał) — pozwala na wydrukowanie danej faktury;
 • 1 z (…) — wyświetla pozycję danej faktury względem wszystkich zapisanych faktur;
 • strzałka w lewą stronę — kliknięcie spowoduje przejście do widoku szczegółówego następnej faktury z listy;
 • strzałka w prawą stronę — kliknięcie spowoduje przejście do widoku szczegółowego poprzedniej faktury z listy;
 • ikona trzech kropek — po kliknięciu zyskujemy dostęp do wielu funkcji systemu, takich jak: dodawanie faktury, dodawanie faktury na podstawie wyświetlanej, usuwanie faktury, zmiana widoku, dostosowanie widoku pól oraz drukowanie.


Zadania

 • przycisk „Rozpocznij” — pozwala uruchomić ewidencję czasu pracy nad danym zadaniem
 • przycisk „Zakończ” — pojawi się, jeśli wcześniej kliknęliśmy przycisk „Rozpocznij”. Kliknięcie przycisku spowoduje zakończenie aktualnie wykonywanego zadania;
 • Ikona dolara (Dodaj fakturę przypisaną do danego zadania) — umożliwia dodanie faktury do konkretnego zadania.
 • 1 z (…) — wyświetla pozycję danego zadania względem wszystkich zapisanych zadań w systemie;
 • strzałka w lewą stronę — kliknięcie spowoduje przejście do widoku szczegółówego następnego zadania z listy;
 • strzałka w prawą stronę — kliknięcie spowoduje przejście do widoku szczegółowego poprzedniego zadania z listy;
 • ikona trzech kropek — po kliknięciu zyskujemy dostęp do wielu funkcji systemu, takich jak: dodawanie nowego zadania, dodawanie zadania na podstawie wyświetlanego, usuwanie zadania, dodawanie nowej faktury powiązanej z zadaniem, dodawanie nowego dokumentu magazynowego powiązanego z zadaniem, dodawanie nowej oferty/zamówienia powiązanej z zadaniem, dodawanie nowej notatki powiązanej z zadaniem, zmiana układu widoku, dostosowanie widoku pól oraz drukowanie widoku.


Produkty/Magazyn:

 • „Dodaj fakturę” — umożliwia dodanie faktury do danego produktu;
 • „Dodaj dokument magazynowy”— pozwala na dodanie dokumentu magazynowego do danego produktu;
 • „Dodaj ofertę/zamówienie” — umożliwia dodanie oferty na podstawie konkretnego produktu;
 • 10 z (…) — wyświetla pozycję danego produktu względem wszystkich zapisanych produktów;
 • strzałka w lewą stronę — kliknięcie spowoduje przejście do widoku szczegółówego następnego produktu z listy;
 • strzałka w prawą stronę — kliknięcie spowoduje przejście do widoku szczegółowego poprzedniego produktu z listy;
 • ikona trzech kropek — po kliknięciu zyskujemy dostęp do wielu funkcji systemu, takich jak: dodawanie nowego produktu, dodawanie produktu na podstawie wyświetlanej, usuwanie produktu, zmiana układu widoku, dostosowanie widoku pól oraz drukowanie.


Dokumenty magazynowe:

 • „PDF” — pozwala na pobranie danego dokumentu magazynowego na urządzenie w formacie PDF,
 • „Wyślij e-mail” — możemy przesłać dokument e-mailem do innej osoby,
 • „Dodaj fakturę” — umożliwia dodanie faktury do danego dokumentu magazynowego,
 • „Dodaj korektę dokumentu magazynowego” — pozwala na dodanie dokumentu korygującego do danego dokumentu magazynowego,
 • „Drukuj dokument” — umożliwia na drukowanie widoku dokumentu;
 • 1 z (…) — wyświetla pozycję danego dokumenty magazynowego względem wszystkich zapisanych produktów;
 • strzałka w lewą stronę — kliknięcie spowoduje przejście do widoku szczegółówego następnego dokumentu magazynowego z listy;
 • strzałka w prawą stronę — kliknięcie spowoduje przejście do widoku szczegółowego poprzedniego dokumentu magazynowego z listy;
 • ikona trzech kropek — po kliknięciu zyskujemy dostęp do wielu funkcji systemu, takich jak: dodawanie nowego dokumentu magazynowego, dodawanie dokumentu magazynowego na podstawie wyświetlanego, usuwanie dokumentu magazynowego, zmiana układu widoku, dostosowanie widoku pól oraz drukowanie.


Umowy/abonamenty:

 • „PDF”— pozwala na pobranie danej umowy na urządzenie w formacie PDF;
 • „Wyślij e-mail” — możemy przesłać dokument e-mailem do innej osoby;
 • „Dodaj fakturę” — umożliwia dodanie faktury do danej umowy, jednak po kliknięciu po prawej stronie nazwy “Dodaj fakturę”, możemy dodać również zamówienie, ofertę lub notatkę;
 • „Drukuj umowę” — pozwala na wydrukowanie widoku umowy;
 • 1 z (…) — wyświetla pozycję danego dokumenty magazynowego względem wszystkich zapisanych produktów;
 • strzałka w lewą stronę — kliknięcie spowoduje przejście do widoku szczegółówego następnego dokumentu magazynowego z listy;
 • strzałka w prawą stronę — kliknięcie spowoduje przejście do widoku szczegółowego poprzedniego dokumentu magazynowego z listy;
 • ikona trzech kropek — po kliknięciu zyskujemy dostęp do wielu funkcji systemu, takich jak: dodawanie nowej umowy, dodawanie umowy na podstawie wyświetlanej, usuwanie umowy, zmiana układu widoku, dostosowanie widoku pól oraz drukowanie.


Oferty/zamówienia: 

 • „PDF” — pozwala na pobranie danej oferty na urządzenie w formacie PDF;
 • „Wyślij e-mail” — możemy przesłać ofertę e-mailem do innej osoby;
 • „Dodaj fakturę” — umożliwia dodanie faktury do oferty/zamówienia;
 • „Dodaj zamówienie do danej oferty/zamówienia” — pozwala na dodanie zamówienia do utworzonej wcześniej oferty;
 • „Dodaj dokument magazynowy do oferty/zamówienia” — pozwala na dodanie dokumentu magazynowego do utworzonej wcześniej oferty;
 • „Dodaj notatkę” — możemy dodać notatkę o dowolnej treści;
 • „Dodaj umowę na podstawie danej oferty/zamówienia” — umożliwia dodanie umowy na podstawie konkretnej oferty lub zamówienia;
 • „Drukuj oryginał” — pozwala na wydrukowanie danej oferty;
 • 1 z (…) — wyświetla pozycję danej oferty lub zamówienia względem wszystkich zapisanych produktów;
 • strzałka w lewą stronę — kliknięcie spowoduje przejście do widoku szczegółówego następnej oferty/zamówienia z listy;
 • strzałka w prawą stronę — kliknięcie spowoduje przejście do widoku szczegółowego poprzedniej oferty/zamówienia z listy;
 • ikona trzech kropek — po kliknięciu zyskujemy dostęp do wielu funkcji systemu, takich jak: dodawanie nowej oferty/zamówienia, dodawanie oferty/zamówienia na podstawie wyświetlanej, eksportowanie oferty w formacie Subiekt, usuwanie umowy, zmiana układu widoku, dostosowanie widoku pól oraz drukowanie.
O tym piszemy w artykule:

Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview