Szanse sprzedaży - System CRM i oprogramowanie ERP Firmao

Szanse sprzedaży

Szanse sprzedaży to wizualizacja działań, które podejmujemy, by dokonać transakcji. Dzięki temu, że szanse sprzedaży mają swoje etapy, możemy łatwiej analizować i monitorować, na którym etapie tracimy najwięcej szans. Przyczyni się to do możliwości podejmowania przez nas działań w celu usprawnienia sprzedaży i osiągania sukcesów.

W przypadku szansy sprzedaży możemy przewidywać przychód ze sprzedaży, ustalać potencjalną datę zamknięcia oraz współczynnik prawdopodobieństwa sfinalizowania sprzedaży.

Ważne! Moduł „Szanse sprzedaży” jest dostępny jedynie dla użytkowników posiadających licencję Professional, Enterprise lub Supreme.


Jak włączyć moduł „Szanse sprzedaży”?

Zanim zaczniemy konfigurować szanse sprzedaży musimy upewnić się, że mamy ten moduł dostępny w menu głównym.

W celu włączenia modułu „Szanse sprzedaży” klikamy awatar, który znajdziemy w prawym górnym rogu strony. Z listy rozwijanej wybieramy opcję „Ustawienia firmy”.


W nowo otwartym oknie znajdujemy moduł „CRM”. Zaznaczamy pole wyboru „Szanse sprzedaży”. W celu zapisania zmian klikamy niebieski przycisk „OK”, który znajdziemy w prawym dolnym rogu ekranu.


System odświeży się automatycznie, a w menu głównym uzyskamy dostęp do „Szans sprzedaży”.


Jak dodać szansę sprzedaży?

W systemie Firmao CRM możemy tworzyć szanse sprzedaży na dwa sposoby:

 • Z widoku listy modułu „Szanse sprzedaży”;
 • Za pomocą automatyzacji — przypiszemy tu szanse sprzedaży od razu do danej firmy.


Dodawanie szansy sprzedaży z głównego menu

W celu dodania nowej szansy sprzedaży z głównego menu klikamy moduł „Szanse sprzedaży”. Następnie klikamy niebieski przycisk „+ Dodaj”, który znajdziemy w prawym górnym rogu widoku.


Wówczas otworzy nam się okno dodawania szansy sprzedaży, w którym definiujemy następujące pola:

 • tytuł — nadajemy szansie tytuł, aby w skrócie opisać czego dotyczy (pole wymagane);
 • firma — przypisujemy firmę, której dana szansa dotyczy;
 • osoba odpowiedzialna — z listy rozwijanej wybieramy, który użytkownik w naszym systemie ma być odpowiedzialny za prowadzenie tej konkretnej szansy (pole wymagane);
 • numery telefonu — wpisujemy kontaktowe numery telefonu lub telefonów; jeżeli jest ich więcej niż 1, oddzielamy je średnikiem, np: 111-222-333; 666-777-888;
 • emaile — wpisujemy kontaktowe adresy email; jeżeli jest ich więcej niż 1, oddzielamy je średnikiem, np: adres1@firmao.pl; adres3@firmao.pl;
 • osoby kontaktowe — możemy przypisać konkretną osobę, z którą chcemy się kontaktować w sprawie danej szansy sprzedaży;
 • proces sprzedaży;
 • sposób pozyskania — definiujemy, w jaki sposób uzyskaliśmy danego klienta;
 • etap — definiujemy, na jakim etapie prowadzenia szansy jesteśmy (pole wymagane);
 • przewidywana data zamknięcia sprzedaży;
 • wartość — czyli ile możemy zarobić na danej szansy; możemy wprowadzić dane od razu lub później; dopisując do szansy sprzedaży produkty, które zsumują się na wartość danej szansy;
 • waluta — pole wymagane;
 • data ostatniego kontaktu.

Po uzupełnieniu pól klikamy niebieski przycisk „Utwórz”, który znajdziemy w prawym dolnym rogu okna tworzenia.


Dodawanie szansy sprzedaży za pomocą automatyzacji

W systemie Firmao możemy utworzyć automatyczne dodawanie szansy sprzedaży w momencie dodawania danego obiektu poprzez zastosowanie automatyzacji. Proces ten pozwoli nam zaoszczędzić czas, jaki poświęcamy na działania w naszym przedsiębiorstwie.


Wskazówka: Cały proces automatyzacji znajdziemy w instrukcji „Automatyzacje w systemie”.


Jak skonfigurować utworzone szanse?

W celu uzupełnienia szczegółów szans sprzedaży musimy kliknąć jej tytuł w widoku listy


lub w widoku Kanban.


W obu przypadkach zostaniemy przeniesieni do widoku szczegółów szansy, gdzie możemy zarządzać jej informacjami, zakładkami, wartościami. Jeżeli nie uzupełnialiśmy wcześniej wartości szansy w oknie jej tworzenia, możemy dodać produkty, które dotyczą danej szansy, a jej wartość automatycznie się zsumuje.


Jak dodać produkty do szansy sprzedaży?

W celu dodania produktu do szansy sprzedaży w widoku szczegółów klikamy zakładkę „Produkty”, a następnie klikamy niebieski plus w lewym górnym rogu zakładki.


Wówczas wyświetli nam się okno dodawania produktu. Możemy dodać usługę/produkt istniejący w systemie bądź dodać nowy. W oknie wypełniamy następujące pola:

 • produkt/usługa — wybieramy z listy rozwijanej lub wpisujemy nową nazwę, a następnie na dole klikamy przycisk „+ Dodaj produkt”; gdy wybierzemy produkt dodany wcześniej do systemu, jego dane uzupełnią się automatycznie;
 • kod produktu;
 • cena jednostkowa netto bez rabatu;
 • ilość;
 • jednostka — wybieramy jednostkę, w której wyrażony jest dany produkt;
 • rabat — możemy dodać rabat na dany produkt;
 • cena jednostkowa netto — uwzględnia rabat, jeżeli wcześniej go uzupełniliśmy;
 • wartość VAT;
 • magazyn — z listy rozwijanej wybieramy magazyn, z którego pochodzi dany produkt.

W celu zapisania zmian klikamy niebieski przycisk „Utwórz”, który znajdziemy w prawym dolnym rogu okna tworzenia.


W lewym górnym rogu okna szansy sprzedaży widzimy, ile wynosi suma wszystkich dodanych produktów. Podaną kwotę możemy w dowolnym momencie edytować. W tym celu klikamy ikonę ołówka, która wyświetli nam się po najechaniu myszką na to pole.


Jak dodać ofertę do szansy sprzedaży?

Wskazówka: O tym, jak uzupełnić ofertę przeczytamy w instrukcji „Oferty/Zamówienia”.

W celu dodania oferty w widoku szczegółów danej szansy przechodzimy do zakładki „Oferty”. Następnie klikamy niebieską ikonę plusa w lewym górnym rogu zakładki.


W nowo otwartym oknie dodajemy produkty (uzupełnią się automatycznie, jeśli dodaliśmy je wcześniej). W celu zapisania nowej oferty klikamy niebieski przycisk „Utwórz”, który znajdziemy w prawym dolnym rogu okna. Wówczas otworzy nam się podgląd oferty, który od razu możemy pobrać bądź przesłać do klienta.


Jak dodać fakturę do szansy sprzedaży?

W celu dodania faktury do wygenerowanej szansy sprzedaży przechodzimy do widoku podglądu oferty, którą krok wcześniej utworzyliśmy. Klikamy ikonę strzałki w lewą stronę, którą znajdziemy w lewym górnym rogu strony.


Wówczas znajdziemy się w widoku szczegółów oferty. W prawym górnym rogu strony klikamy ikonę dolara.


Nowo utworzony dokument sprzedażowy (faktura) zostanie powiązany z tą samą szansą sprzedaży i będzie widoczny w jej szczegółach.


Pozostałe obiekty przypisane do szansy sprzedaży

W widoku szczegółów danej szansy mamy dostęp do wielu zakładek, w tym do:

 • notatek;
 • wszystkich notatek powiązanych z firmą, która jest przypisana do przeglądanej przez nas szansy sprzedaży;
 • emaili;
 • wszystkich emaili powiązanych z firmą, która jest przypisana do przeglądanej przez nas szansy sprzedaży.

Zakładki „Notatki” oraz „Emaile” zawierają tylko te obiekty, które zostały przypisane do tej konkretnej szansy sprzedaży.


Jak dodać własny etap sprzedaży do systemu?

W systemie Firmao możemy definiować własne etapy lub procesy sprzedaży, a także własne powody przegranej oraz wygranej szansy. Możemy zdefiniować także własne checklisty do danych etapów sprzedaży.

Wszystkie wspomniane funkcje dodajemy za pomocą funkcji „Słowniki/statusy”, która znajduje się w zakładkach „Ustawień firmy”.


Wskazówka: Więcej informacji na temat personalizacji poszczególnych elementów szans sprzedaży znajdziemy w instrukcji „Słowniki i statusy”.


Jak ustawić status szansy sprzedaży na „przegraną” lub „wygraną”?

Status szansy sprzedaży możemy zmienić na trzy sposoby:

1. W widoku listy szans sprzedaży

W tym celu klikamy moduł „Szanse sprzedaży” w menu głównym. Wyświetli nam się widok listy wszystkich utworzonych szans sprzedaży. Musimy upewnić się, że posiadamy widoczną w liście kolumnę „Status”.


Wskazówka: O tym, jak włączyć widoczność danej kolumny w widoku listy przeczytamy w instrukcji „Dostosowywanie widoku kolumn”.


Gdy kolumna „Status” jest widoczna, w jej polach możemy zmieniać statusy szans. W tym celu klikamy nazwę aktualnego statusu — domyślnie będą to opcje: „Otwarta”, „Przegrana” lub „Wygrana”.


Po wybraniu statusu „Wygrana” lub „Przegrana” pojawi nam się okno, w którym zaznaczamy powód wybranego przez nas statusu.


Wskazówka: O tym, jak dodać własne powody wygranej lub rezygnacji przeczytamy w instrukcji „Słowniki i statusy”.


2. W widoku szczegółów firmy, do której przypisana jest szansa sprzedaży.

W tym celu klikamy moduł „Firmy”, a następnie nazwę firmy, której status szansy sprzedaży chcemy zmienić.


Wyświetli nam się widok szczegółów. Klikamy zakładkę „Szanse sprzedaży”. Po kliknięciu pola w kolumnie „Status” możemy zmienić status szansy.


3. W widoku Kanban w module Szanse sprzedaży

Klikamy moduł „Szanse sprzedaży” w menu głównym. W celu włączenia widoku Kanban naciskamy ikonę czterech linii (po najechaniu myszką na ikonę wyświetli nam się opis „Kanban”).


Uzyskamy tym samym dostęp do wszystkich naszych szans sprzedaży ukazanych w widoku Kanban. Korzystając z metody przesuń i upuść (drag&drop) możemy przenieść daną szansę sprzedaży na status „Przegranej” lub „Wygranej”, który znajdziemy na dole strony.


Jak zmienić etap szansy sprzedaży?

Zmiany etapu szansy sprzedaży możemy dokonać z poziomu widoku Kanban, widoku listy oraz widoku szczegółów danej szansy.

Zmiana etapu szans sprzedaży w widoku listy

W tym celu z menu głównego klikamy moduł „Szanse sprzedaży”. Wyświetli nam się widok listy wszystkich dotychczas dodanych szans sprzedaży. Musimy upewnić się, że kolumna „Etap” jest widoczna. Jeżeli jej nie widzimy, musimy przejść do dostosowywania widoku kolumn. W tym celu klikamy ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu modułu.

W widoku listy szans sprzedaży, w kolumnie „Etap” klikamy pole aktualnego etapu danej szansy i z listy rozwijanej wybieramy ten, który chcemy ustawić. Domyślnie w systemie mamy następujące etapy:

 • nawiązano kontakt;
 • lead zakwalifikowany;
 • umówione spotkanie;
 • wysłano ofertę;
 • zaakceptowano ofertę;
 • finalizacja.


Zmiana etapu szansy sprzedaży z widoku szczegółów

Klikając na tytuł szansy sprzedaży w widoku listy przejdziemy do jej szczegółów. W celu zmiany etapu klikamy pole przy nazwie wybranego przez nas etapu.


Jak wygenerować lejek sprzedaży oraz inne analizy?

W celu wygenerowania lejka sprzedaży lub innych wykresów w widoku listy klikamy przycisk z ikoną wykresu „Analizy” na wysokości nagłówka „Szanse sprzedaży” w lewym górnym rogu widoku.


Kliknięcie przycisku „PNG”, który znajdziemy w prawym górnym rogu strony, spowoduje pobranie wykresu lejka na dysk naszego urządzenia.


Ważne! Poniższa część instrukcji jest przeznaczona jedynie dla użytkowników posiadających licencję Enterprise lub Supreme.

Kliknięcie pola z listą wykresów, którą znajdziemy obok przycisku „PNG” w prawym górnym rogu spowoduje rozwinięcie listy z której możemy wybrać interesujące nas źródło analizy:

 • Lejek sprzedaży;
 • Ilość nowych szans sprzedaży;
 • Ilość nowych szans sprzedaży dla użytkownika;
 • Ilość szans sprzedaży z podziałem na powody przegranej dla osoby odpowiedzialnej;
 • Ilość szans sprzedaży z podziałem na powody przegranej;
 • Wartość szans sprzedaży;
 • Średnia wartość szans sprzedaży;
 • Całkowita wartość szans sprzedaży;
 • Ilość szans sprzedaży z podziałem na źródła sprzedaży;
 • Średni czas trwania szansy sprzedaży;
 • Wygrane szanse sprzedaży według źródła pozyskania;
 • Prognozowany dochód;
 • Skuteczność zamkniętych szans sprzedaży.

Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview