Zakładka Finanse w systemie Firmao - System CRM i oprogramowanie ERP Firmao

Zakładka Finanse w systemie Firmao

W systemie Firmao zakładka „Finanse” jest dostępna w modułach takich jak zadania, projekty, firmy, użytkownicy czy sprzęty. Modułu finansów możemy używać w celu analizy i kalkulacji kosztów wykonywanych zadań lub projektów. Możemy wpisywać koszty/ceny (zarówno planowane jak i faktyczne) za wykonaną pracę pracowników firmy nad zadaniami oraz za sprzęt wykorzystany przy wykonywaniu zadania. 


Zakładka Finanse w module „Zadania”

W pierwszej kolejności klikamy moduł „Zadania” w menu głównym, a następnie klikamy nazwę zadania, którego finanse chcemy zdefiniować.


Z zakładek wybieramy „Finanse”. W niej możemy edytować pola:

 • faktyczny koszt wykonania;
 • faktyczna cena;
 • bilans;
 • faktyczne dodatkowe wydatki;
 • planowany koszt wykonania;
 • planowana cena;
 • faktyczne faktury netto;
 • faktyczne faktury brutto;
 • rabat.

Kliknięcie ikony podwójnego koła zębatego z prawej strony pola włącza/wyłącza jego edytowalność. Jeżeli ikona będzie zielona, pole stanie się nieedytowalne i będzie wyliczane automatycznie na podstawie faktycznego czasu wykonania zadania pomnożonego przez koszt godzinowy pracy wykonujących je pracowników i sprzętu. Szara ikona ustawia pole jako edytowalne ręcznie.


Zakładka Finanse w module „Projekty”

Klikamy moduł „Projekty” w menu głównym. Z poziomu widoku listy klikamy nazwę wybranego przez nas projektu, a następnie w widoku szczegółów znajdujemy zakładkę „Finanse”.

W module „Projekty” mamy dostęp do zakładki „Finanse” w widoku podstawowym lub rozszerzonym.

Ważne! Widok rozbudowanych kosztorysów jest dostępny jedynie dla użytkowników z licencją Enterprise lub Supreme. W celu jego włączenia musimy skontaktować się mailowo z działem wsparcia Firmao: kontakt@firmao.pl.


W widoku podstawowym możemy edytować pola:

 • faktyczny koszt zadań;
 • planowany koszt zadań;
 • planowany przychód z wykonania zadań projektu;
 • budżet;
 • faktyczna cena;
 • faktyczne koszty za godzinę pracy;
 • cena za godzinę pracy;
 • narzut dodatkowy.

Kliknięcie ikony podwójnego koła zębatego lub ikony ołówka, w przypadku pól „Budżet”, „Koszt za godzinę pracy”, „Cena za godzinę pracy” i „Narzut dodatkowy”, z prawej strony pola włącza/wyłącza jego edytowalność. Szara ikona ustawia pole jako edytowalne ręcznie. Jeżeli ikona będzie zielona, pole stanie się nieedytowalne i będzie wyliczane automatycznie na podstawie:

 • faktycznych kosztów zadań przypisanych do projektu;
 • planowanego kosztu zadań przypisanych do projektu;
 • planowanego przychodu z wykonania zadań projektu.


W widoku rozszerzonym mamy dostęp do sekcji:

 • przychody — budżet, planowana sprzedaż brutto, faktyczna sprzedaż brutto;
 • rozchody — planowane zakupy brutto, faktyczne zakupy brutto;
 • czas pracy koszt za godzinę pracy, cena za godzinę pracy, łączny planowany/faktyczny czas pracy, planowany/faktyczny koszt zadań;
 • wyniki — planowany/ostateczny zysk brutto, planowany/ostateczny zysk (koszty pracy);
 • analiza — realizacja kosztów (%), realizacja przychodu (%), bilans kosztowy brutto.

Ponadto możemy wybrać, czy mają być pokazywane wartości netto, czy brutto.


Zakładka Finanse w module „Firmy”

Klikamy moduł „Firmy”. W widoku listy wybieramy daną firmę, a następnie w widoku szczegółowym znajdujemy zakładkę „Finanse”.

W zakładce „Finanse” w module „Firmy” możemy edytować pola:

 • obrót całkowity;
 • obrót w bieżącym roku;
 • rzeczywisty/planowany koszt wszystkich zadań;
 • rzeczywisty/planowany przychód ze wszystkich zadań;
 • bilans wszystkich zadań;
 • cena netto (bez VAT) za godzinę pracy naszego pracownika.


Zakładka Finanse w module „Użytkownicy” 

W pierwszej kolejności klikamy moduł „Użytkownicy” z menu głównego, wybieramy z listy konkretnego użytkownika, a następnie klikamy zakładkę „Finanse”.

Możemy w niej edytować pola:

 • koszt za godzinę pracy pracownika;
 • cena netto (bez VAT) za godzinę pracy pracownika;
 • prowizja (%);
 • prowizja od zysku (%);
 • dodatkowa prowizja.


Zakładka Finanse w module „Sprzęt”

Ważne! W systemie Firmao moduł „Sprzęt” jest domyślnie wyłączony. O tym, jak go włączyć, przeczytamy w instrukcji „Inwentaryzacja i ewidencja sprzętu”.

W menu głównym klikamy moduł „Sprzęt”. Klikamy konkretny sprzęt z listy, a następnie w widoku szczegółowym znajdujemy zakładkę „Finanse”.

Zyskamy w niej dostęp do pól:

 • cena netto (bez VAT) za godzinę pracy sprzętu;
 • cena netto (bez VAT) za dzień pracy sprzętu;
 • koszt za godzinę pracy sprzętu.

Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview