Szczegóły projektu - System CRM i oprogramowanie ERP Firmao

Szczegóły projektu

Dane wszystkich utworzonych projektów możemy przeglądać oraz edytować za pomocą widoku listy. W tym celu przechodzimy do modułu „Projekty” w menu głównym.


Możemy edytować te pola, które po prawej stronie mają ikonę ołówka lub strzałki w dół. Pola z ikoną kłódki są nieedytowalne z poziomu widoku listy.


W celu przejścia do widoku szczegółów projektu klikamy jego nazwę.


W tym widoku możemy uzupełniać/edytować dane z nim powiązane. Znajduje się w nim także menu zakładek. Wszystko, co dodamy do projektu z menu zakładek, jest przypisane tylko i wyłącznie do tego konkretnego projektu.


Czasy pracy nad projektem

Możemy zobaczyć łączne planowane oraz łączne faktyczne czasy pracy nad danym projektem. Jest to suma czasów pracy wszystkich przypisanych do danego projektu zadań.

Czasy pracy widoczne będą po lewej stronie ekranu tam, gdzie znajdują się wszystkie szczegóły projektu.


Zakładka Finanse – widok uproszczony i rozbudowany

Ważne! Zakładka „finanse” domyślnie jest w widoku uproszczonym. W celu włączenia rozbudowanego kosztorysowania projektów, musimy posiadać minimum licencję Enterprise oraz musimy skontaktować się z działem wsparcia Firmao poprzez maila: kontakt@firmao.pl bądź telefonicznie +48 22 300 1111.

Widok uproszczony, domyślny dla każdego użytkownika zawiera:

 • faktyczne: koszty zadań, sprzedaż netto/brutto, zakupy netto/brutto, przychód z wykonania zadań projektu;
 • planowane: koszty zadań, przychód z wykonania zadań projektu;
 • bilans, bilans faktury netto, bilans faktury brutto;
 • budżet;
 • koszt/cenę za godzinę pracy;
 • narzut dodatkowy (%).

Ikony koła zębatego wskazują na to, czy dane pole jest ustawione jako ręcznie edytowane (szara) czy automatycznie wyliczane (zielona). Znajdują się one przy polach, które dotyczą faktycznych oraz planowanych kosztów zadań. Jeżeli ustawimy automatyczne wyliczanie kosztów zadań, to koszty przypisanych do projektu zadań będą automatycznie sumowane i wyliczane.

Polami edytowalnymi są:

 • koszt za godzinę pracy;
 • cena za godzinę pracy;
 • narzut dodatkowy;
 • budżet.

Faktyczna sprzedaż netto i brutto wyliczana jest na podstawie wystawionych do projektu faktur.


Widok rozbudowany zawiera:

 • przychody: budżet, planowana/faktyczna sprzedaż netto/brutto;
 • rozchody: planowane/faktyczne zakupy netto/brutto;
 • czas pracy: koszt/cena za godzinę pracy, łącz planowany/faktyczny czas pracy, planowany/faktyczny koszt zadań;
 • wyniki: planowany zysk brutto/koszt pracy, ostateczny zysk brutto/koszt pracy;
 • analiza: realizacja kosztów/przychodu (%), bilans kosztowy brutto.


Wykres Gantta w projektach

Ze szczegółów projektu możemy przejść do wykresu Gantta. Na nim wyświetlone zostaną wszystkie zadania, które przypisaliśmy do danego projektu. W celu wyświetlenia wykresu Gantta klikamy jego ikonę w lewej górnej części zakładki „Projekty”.


Możemy w tym widoku zarządzać edycją paska wykresu – o tym, jak zarządzać zadaniami na wykresie Gantta oraz o tym, jakie dzięki niemu mamy możliwości, przeczytamy w instrukcji „Wykres Gantta”.


Mailing w projektach

W Firmao mamy możliwość utworzenia mailingu z poziomu widoku szczegółów danego projektu. Cały proces mailingu w projektach opisany został w instrukcji „Mailing”.

O tym piszemy w artykule:

Wypróbuj bezpłatnie demo Firmao


Mam kod polecający
Zakładając konto akceptujesz regulamin systemu Firmao. Pełny cennik naszych usług.


Umów się na prezentacjępreview