Czasy pracy

  • Planowane czasy pracy – każdy użytkownik może tu zaplanować czas, w którym będzie pracował. Jest to opcja szczególnie przydatna przy planowaniu grafików pracy. Dzięki niej osoba odpowiedzialna za przydzielanie zadań dla pracowników wie kiedy dany pracownik jest dostępny i może lepiej zorganizować podział pracy.
  • Aktualny czas pracy – Oznaczając zadanie jako aktualne, korzystając z menu czasów pracy, albo z toolbara zadań, system rozpoczyna liczenie czasu pracy nad danym zadaniem dla danego użytkownika. Taki czas pracy jest pokazywany w listach i kalendarzyku jako “Aktualny czas pracy”. Dzięki zapisywaniu wielu osobnych czasów pracy możliwe jest zsumowanie i podanie całego czasu pracy spędzonego nad danym zadaniem. Aktualny czas pracy przekształca się w „Zakończony czas pracy” gdy pracownik zakończy lub przerwie wykonywanie danego zadania
  • Zakończone czasy pracy – Jest to każdy okres czasu poświęcony na wykonywanie określonego zadania. Na tej podstawie wykonywana jest ewidencja czasu pracy pozwalająca określać ile czasu zostało przeznaczone na wykonywanie jakich zadań, czy też nad jakimi zadaniami pracowali pracownicy firmy w określonym przedziale czasowym.

Do zarządzania czasami pracy używamy przycisków znajdujących się w górnym menu w widoku “Czasy pracy”.

  • Przycisk „Dodaj” umożliwia utworzenie nowej aktywności np. nowego planowanego czasu pracy. Wyświetlone zostanie okno, w którym należy podać wszystkie niezbędne informacje o tworzonej aktywności.

Należy wybrać kategorię aktywności.

Należy przypisać pracownika oraz opcjonalnie podać opis tworzonego czasu pracy. Tworzona aktywność może być jednorazowa, bądź wielokrotna (cykliczne powtarzanie). Tworząc aktywność jednorazową należy podać dokładną datę jej rozpoczęcia oraz zakończenia.

  • Przyciski strzałek umożliwiają wybór strony listy czasów pracy
  • Przycisk „Usuń” umożliwia usunięcie zaznaczonego czasu pracy z systemu
  • Przycisk „Pomoc” wyświetla pomoc zawierającą liczne wskazówki dotyczące funkcjonalności systemu Firmao

Informacje o wszystkich utworzonych aktywnościach można przeglądać oraz edytować za pomocą widoku listy.

W dolnej części widoku listy czasów pracy znajduje się łączną sumę wszystkich godzin czasu trwania aktywności pracowników.

Na podstawie utworzonych czasów pracy można wygenerować raport. W tym celu należy przełączyć się z widoku listy czasów pracy klikając zakładkę „Raport”.

Aby wyświetlić raport należy wcześniej wybrać jego typ.

W wygenerowanym raporcie znajdują się informacje o wszystkich utworzonych czasach pracy pracowników według wybranego filtra danych (choroby, urlopy, zakończone w bieżącym miesiącu itd.). Możliwa jest edycja szablonu raportu (używając darmowego programu iReport) celem dokonania w nim zmian, lub celem stworzenia nowego szablonu raportu


Porozmawiaj z nami
Czat z Firmao.pl CRM